انقلاب اسلامی ایران: مقایسۀ «نظریۀ رهبری مذهبی» با دیگر نظریه‌ها
1. انقلاب اسلامی ایران: مقایسۀ «نظریۀ رهبری مذهبی» با دیگر نظریه‌ها
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 71-92

چکیده
  ظهور انقلاب اسلامی ایران، با ماهیتی جدید یک حکومت 2500 ساله را برهم زد و تأثیری شگفت بر نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان به‌ویژه در کشورهای اسلامی داشت. ازاین‌رو توجه نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را ...  بیشتر