پارادایم‌های علم؛ چیستی علم سیاست
1. پارادایم‌های علم؛ چیستی علم سیاست

محمد پزشکی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 107-120

چکیده
  هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. به این ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که ماهیت علم سیاست چیست؟ مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم ...  بیشتر