بررسی سازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی
1. بررسی سازواری منطقی نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی

محمد باقری؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 95-118

چکیده
  در میان تأملاتی که دربارۀ عقب‌‌‌ماندگی ایران نسبت به غرب صورت پذیرفته، نظریۀ انحطاط سید جواد طباطبایی، به اذعان موافقان و مخالفان، دارای جایگاهی درخور توجه است و به همین دلیل نقدهای فراوانی را نیز ...  بیشتر