نویسنده

مدیرگروه تخصصی دین پژوهی و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران.

چکیده

این نوشته بدین پرسش می‌پردازد که ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی کدام‌اند؟ مدعای بحث حاضر هم آن است که به‌رغم خشونت در نظر و عمل امام خمینی، آنچه از نگاه ایشان اصالت دارد «صلح» است و جنگ و خشونت جنبه ثانوی و تبعی دارد. روش گردآوری داده‌ها اسنادی است. الگوی نظری نوشتار، با الهام از بخشی از دستگاه فلسفی «هگل» چنان طراحی شده که همه مباحث و مواضع امام خمینی در زمینه صلح را می‌توان به دو بُعد اصلی فروکاست: «بعد فردی» و «بعد جمعی». مباحث بعد جمعی در سه سطح قابل دسته‌بندی‌اند: امام خمینی و صلح در خانواده، صلح در نهادهای مدنی و صلح در جامعه سیاسی. یکی از دستاوردهای تحقیق آن است که سیره امام خمینی در زمینه صلح نه به راه امثال «گاندی»‌ها ختم می‌گردد که مبتنی بر نظریه عدم خشونت بود و نه از اسلام روایت طالبانی و داعشی دارد، بلکه در اندیشه ایشان قطعاً خشونت وجود دارد، خاصه در دهه آخر عمرشان و هم‌زمان با رهبری بر نظام جمهوری اسلامی. در مجموع از جهت نظری و عملی در ابعاد مختلف جهت‌گیری‌های امام خمینی، مبتنی بر اصالت صلح است و جنگ و خشونت عارضی هستند. بر همین اساس برخی شبهه‌ها و ابهام‌ها در اندیشه و مواضع امام خمینی نیز در مقاله طرح و پاسخ داده شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions of Peace in the Thought and Action of Imam Khomeini

نویسنده [English]

  • Mohammad Mansoornejad

Member of the Board of Directors and Director of the Religious Studies Committee of “Iranian Peace Studies Scientific Association”.

چکیده [English]

This article addresses the question of what are the dimensions of peace in Imam Khomeini's thought and action? The present study claims that although violence can be reported in the opinion and action of Imam Khomeini, but on his point of view what is the original, is "peace" and the war and the violence have a secondary aspect.
The method of data collection is documentary and, of course, in some cases, cyberspace data is used to supplement resources. The theoretical model of the article, inspired by a part of Hegel's philosophical system, is designed in such a way that all Imam Khomeini's discussions and positions on peace can be reduced to two main parts: "individual aspect" and "collective aspect". But the collective one can be divided into three levels: Imam Khomeini and peace in the family, peace in civil institutions, and peace in political society.
One of the achievements of the research is that Imam Khomeini's biography in the field of peace does not end the same as persons like Gandhi, which was based on the theory of non-violence, nor do they have a Taliban or ISIS narrative of Islam. But also, there is definitely violence in Imam Khomeini's thoughts and positions (especially in the last decade of his life and during his leadership of the Islamic Republic), but in general, from a theoretical and practical point of view in the various dimensions mentioned in Imam Khomeini's approach and orientations, "Peace" is the original and "war" and "violence" have a parasitic aspect. Accordingly, some doubts and ambiguities in the thoughts and positions of Imam Khomeini have been raised and answered in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • peace
  • Violence
  • Family
  • Civil Society and Political Society
CAPTCHA Image