نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

چکیده

دولت اسلامی عراق و شام گروهی است که از سال 2013 بخش هایی از عراق و سوریه را به اشغال خود در آورده است و نام دولت اسلامی یا خلافت اسلامی را برای خویش برگزیده است. این دولت به لحاظ اندیشه ای وام دار تفکرات سلفی-وهابی است که قرنهاست در جامعۀ اسلام حضور دارند. مقالۀ حاضر ضمن توجه به نکتۀ مزبور، از عناصر زیر تشکیل یافته است: ابتدا تاریخچه ای از چگونگی شکل گیری این گروه را بیان و سپس به بنیادهای اندیشه ای و اندیشۀ سیاسی آنها از دو منظر تاثیرات تفکرات سلفی- وهابی، و نگاههای خاص آنها به اسلام و خلافت اسلامی در مجلۀ«دابق» به عنوان تنها متن مکتوب آنها اشاره نمودیم و برای فهم بهتر اندیشه و کنش های آنان، شرحی اجمالی از «نشانه شناسی» آورده شده اشت و سپس رفتارهای آنان را به مدد نشانه شناسی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده ایم و به صورت کلی به این نتیجه نائل شدیم که آرمان این دولت، احیای دولت و اندیشۀ دینی اموییان و عباسیان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ISIS Political Thought; A Semiotic Approach

نویسنده [English]

  • Abdullah Binandeh

PhD student in Political Science, University of Isfahan.

چکیده [English]

The Islamic State of Iraq and the Levant group that occupied parts of Iraq and Syria has and the name of the Islamic state or Islamic Caliphate has chosen for himself. The Salafi-Wahhabi stream of t hought is indebted to the ideas that are present for centuries in Islamic society.
This article attention to the point, is composed of the following elements: The history of the formation of the group and then to the foundations of thought and expression of political thought from the perspective of the Wahhabi mentality Slfy- And their specific views on Islam and Islamic caliphate in the journal "Dabiq" For a better understanding of thought and action in their description of "semiotics" are participating and its behavior with the help of semiotics analyzed we have and in general to the conclusion that the cause of this state, restoring state and religious thought is Amvyyan and Abbasids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Salafism
  • Caliphate
  • Semiotics
CAPTCHA Image