نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. به این ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که ماهیت علم سیاست چیست؟ مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم مسلط در علم سیاست دارد: پاردایم پیشاعلمی، علمی و پساعلمی. برای این منظور از روش اسنادی استفاده شده است. از نتایج این نوشته می‌توان در فلسفه علم سیاست، روش‌شناسی سیاسی، روش‌های پژوهش در علم سیاست و بررسی پارادایمیک بودن علم سیاست برآمده در جهان اسلام استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paradigms of Science: The Nature of Political Science

نویسنده [English]

  • Mohammad pezeshgi

Associate Professor, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the paper is to show the paradigmatic nature of political science. Therefore, the question addressed here is: What is the nature of political science? What is claimed here is that explaining the nature of political science depends on attachments to one of three established paradigms in political science: Pre-scientific, scientific, and post-scientific paradigms. Documentary method was employed to conduct the study. The findings of the study can be applied in the fields of political philosophy, political methodology, research methods in science, and the study of the paradigmatic nature of political science arisen from Muslim world. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The nature of political science
  • Political Philosophy
  • political methodology
  • research methods in politics