نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ایران.

چکیده

ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در برابر اقدامات زیانبار کارکنان را می‌توان بر پایة چند ادلة عام و خاص نشان داد. یکی از ابعاد این بحث، بررسی ضمان از نگاه مسئولیت‌های کلی دولت و مصالح عمومی و نسبت شهروندان با دولت از این دیدگاه به ویژه با توجه به تحولات دولت و گسترش دامنة دخالت آن در زندگی شهروندان است. شناخت خاستگاه حکومت و دولت و تحول آن در گذر زمان و گسترش نفوذ و دخالت آن از یک سو و تحلیل دینی مسئولیت‌های کلی دولت و محور بودن مصالح عمومی در فقه از سوی دیگر، پژوهشگر را درراستای قواعد عام و ادلة خاص فقهی دیگری قرار می‌دهد که بر ضمان و مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیانبار کارکنان آن دلالت می‌کند. دراین مقاله افزون بر اشاره به تحولات دولت، ضمان دولت از دیدگاه مسئولیت‌های کلی دولت و اقتضای مصالح عمومی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Developments of Government, State's General Liabilities and Public Interests on the State's Ascertainment of Liability

نویسنده [English]

  • Seyyed Zia Mortazavi

Associate Professor of the Institute of Islamic Sciences and Culture. Qom. Iran.

چکیده [English]

The State's Ascertainment of Liability and the civil liability of the government against the harmful actions of employees can be shown on the basis of general and specific evidence. One of the aspects of this discussion is the examination of Liability the from the perspective of the general liabilities of the government and the public  interests and relations of citizens with the government in this regard, especially in light of developments in the state and expanding the scope of its involvement in the lives of citizens. On the one hand, Understanding the origin of government and state and its evolution over time and the spread of its influence and interference, and on the other hand, the religious analysis of the general responsibilities (liabilities) of the state and the centrality of the public interests in jurisprudence, place the researcher in line with general rules and other special jurisprudential evidence that imply the government's responsibilities and liabilities against the harmful actions of the employees. In this paper in addition to referring the developments of state, the state's liability will be scrutinized from the perspective of the general responsibilities of the state and the public-interest requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the State's Development
  • Liability of State
  • State's Responsibilities
  • Public Interests
CAPTCHA Image