نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران.

چکیده

حقوق سیاسی انسان، بخش مهمی از حقوق بشر است که امروزه در اعلامیه‌ها و متون مربوط به حقوق بشر حقی طبیعی و غیرقابل سلب شناخته می‌شود و در بسیاری از کشورها و نظام‌های مردم‌سالار نیز مبنای مشروعیت نظام سیاسی قرار گرفته است. در سنت اسلامی، رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مقوله مدرن وجود دارد که هر یک از آن‌ها بر مبانی معرفتی خاص خود استوار می‌باشد. برخی از عالمان دینی و فقهای نواندیش در مواجهه با این مسئله صورت‌بندی جدیدی از مناسبات مردم و حکومت ارائه نموده و حقوق سیاسی انسان را با بهره‌گیری از ذخایر فقهی و با رجوع به منابع دینی توجیه نموده‌اند. پرسش اصلی این نوشتار آن است که «فقه نواندیش، حقوق سیاسی انسان را بر اساس کدام مبانی معرفتی اثبات ‌می‌کند و در استدلال بر آن، چه قواعد و اصولی از سنت اسلامی را مورد استناد قرار ‌می‌دهد»؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که «باور به خاستگاه الهی حقوق»، «اعتقاد به حقوق فطری»، «باور به کرامت ذاتی انسان»، «مرجعیت دین در زندگی سیاسی» و «تأکید بر عقل و گزاره‌ها‌ی قطعی عقلانی»، مهم‌ترین بنیادهای نظری حقوق سیاسی در سنت نواندیشی فقهی است که اندیشة فقیهان نواندیش دربارة حقوق سیاسی انسان بر پایه آن‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Epistemic Foundations of the Political Rights of Human being from a Jurisprudential Modern Thinking perspective

نویسندگان [English]

  • Abbas Emadi 1
  • Abolfazl Shakouri 2

1 PHD of Political Science

2 Associate Professor of Political Science, Tarbiat Modares University. Tehran. Iran.

چکیده [English]

The Human being's political rights are an important part of human rights that is now recognized as a natural, inalienable and inviolable right in declarations and texts related to human rights and in many countries and democracies, it is considered as the basis of the legitimacy of the political system. In Islamic tradition, there are various approaches to this modern category which lie in their own specific epistemic foundations. Facing this phenomenon, some reformist jurists and religious scholars have presented a new formulation of relations between the people and the government and justified the political rights of the human being by using the jurisprudential texts and referring to religious sources. The main question of this paper is "based on which epistemic foundations does the reformist jurisprudence prove the political rights of human being, and what are the rules and principles of the Islamic tradition in its arguments?"The results of the research show that "belief in the divine origin of law," "belief in natural rights," "belief in human dignity," "the authority of religion in political life," and "emphasis on reason and definite rational propositions," are the most important theoretical foundations of political rights in the modern jurisprudential tradition in which the ideas of reformist jurisprudents on human rights lie.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political rights
  • Modern Thinking Jurisprudence
  • Political Jurisprudence
  • Religious Democracy
  • Islamic political Thinking
CAPTCHA Image