نویسنده

دانشیار دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

فضای فکری ایران در دوران معاصر در سایۀ تقابل مدرنیسم و اسلام‌گرایی، گفتمان‌ها و اندیشه‌هایی متفاوت و چه بسا ناسازگار دربارۀ سیاست و حکومت را فرصت ظهور بخشید. بهشتی از اندیشمندانی بود که در چنین فضایی، گرایش میانه را در جریان نواندیشی دینی نمایندگی می‌کرد. در پرتو اجتهادی پویا و دریافتی عقلانی از دین، او کوشید، الگویی از نظام سیاسی اسلامی، ارائه کند که با وجود مرزبندی با مارکسیسم و لیبرالیسم بتواند ارزش‌هایی همچون مردم سالاری و آزادی را تضمین کند. مقالۀ حاضر می‌کوشد، با توجه به زمینه‌های فکری و عملی، فهمی انتقادی از اندیشۀ او دربارۀ سیاست و حکومت ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Politics and Governance In the Thoughts of Dr. Beheshti (R.A)

نویسنده [English]

  • Seysd Ali MirMousavi

Associate Professor, Department of Political Science, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Contemporary intellectual environment of Iran has provided the opportunity for different and even contradictory thoughts and discourses about politics and government to take place in the shadow of modernism and Islamism contrast. Beheshti was one of intellectuals representing centrism in religious intellectualism under such condition. In the light of a dynamic practice of religious jurisprudence and a rational understanding of religion, he tried to provide a pattern of Islamic political system so that such values as democracy and freedom would be guaranteed, despite boundaries existing between it and Marxism and liberalism. In the paper, effort has been made to provide a critical understanding regarding his thoughts about politics and government, with consideration of intellectual and scientific backgrounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Contemporary Iran
  • Shahid Beheshti
  • political Islam
  • Reformist Islam
CAPTCHA Image