چکیده

ظهور انقلاب اسلامی ایران، با ماهیتی جدید یک حکومت 2500 ساله را برهم زد و تأثیری شگفت بر نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان به‌ویژه در کشورهای اسلامی داشت. ازاین‌رو توجه نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را نیز به خود جلب نمود. در این نوشتار سعی شده است تا تأثیر بر نظریه‌های رایج و تولد نظریه‌های جدید دربارۀ انقلاب اسلامی مورد تأمل قرار گیرد؛ بنابراین پرسش این پژوهش آن است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر نظریه‌های انقلاب داشته و باعث ایجاد چه نظریه‌هایی شده است؟ نویسندگان این پژوهش بر آن‌اند که انقلاب اسلامی که از درون مکتب شیعه با نگاهی جدید به منصۀ ظهور رسید و با بنیان‌های درونی خود نظریه‌های انقلاب را از تحلیل خویش ناتوان ساخت و در اثر نواندیشی دوبارۀ برای فهم این انقلاب جدید در دنیای مدرن، نظریات پسا انقلاب اسلامی همچون نظریات انقلاب‌ها در کشور‌های جهان درحال‌توسعه، نظریۀ پست‌مدرن، نظریۀ عرفانی و نظریۀ رهبری مذهبی رخ نموده‌اند. هدف این مقاله، مقایسۀ نظریۀ رهبری مذهبی با برخی نظریه‌های مشابه و تأثیر واقعۀ بزرگ انقلاب اسلامی در نظریه‌پردازی در این باب است. به نظر می‌رسد، این نظریه در مقایسه با نظریه‌های دیگر، قدرت تبیین بیشتری داشته باشد. روشی که برای این پژوهش در نظر گرفته‌شده، روش اسنادی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran Comparing Theory of “Religious Leadership” with other Theories

چکیده [English]

Occurrence of Islamic Revolution of Iran with a new nature caused overthrown of a 2500 years old government; and, it had significant effect on liberation movements of all around the world, especially in Islamic countries. Therefore, political and social sciences theorists have paid attention to it. In the paper, effort has been made to reflect on its effect on current theories and birth of new theories about Islamic Revolution. So, the research question is that “What effects have been imposed on Theories of Revolution by Islamic Revolution of Iran and what theories have been formulated based on it?” The authors have tried to analyze Islamic Revolution that has been emerged from inside of Shiite School of Thought with a new perspective; a revolution that made Theories of Revolution incapable of analyzing themselves, through its internal foundations; and, because of a repeated intellectualism to understand this new revolution in the modern world, post Islamic Revolution theories such as Theories of Revolution in developing countries of the world, post-modernism theory, theories of mysticism, and theory of religious leadership have been emerged. The paper has been prepared to the aim of comparing theory of religious leadership and some of the other similar theories, as well as effect of Islamic Revolution of Iran as a big event on building theory in this respect. It seems that the theory is of higher explanation power, compared to other theories. The research has been performed as an analytical-documentary research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Political Theories
  • mythical theory
  • Religious Leadership Theory
  • Culture
  • ideology
CAPTCHA Image