چکیده

انتخابات از مفاهیم مدرنی است که از زمان انقلاب مشروطه، فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. دربارۀ جایگاه و اعتبار آن در اندیشۀ دینی اجماع نظری مشترک، شکل نگرفته و ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات وجود دارد. این مسئله همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشه‌ای مطرح بوده و اندیشه‌های مختلفی دربارۀ آن پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده است. فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن، باعث بروز چالش‌های عملی گسترده‌ای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به سؤالات ذیل پاسخ دهد:1- آیا در اندیشۀ عالمان شیعی، انتخابات، در ادارۀ زندگی سیاسی، حجیت و اعتبار دارد یا آنکه انتخابات صرفاً تکلیف دینی مسلمانان بوده و نوعی قدرت نمایی آنان در قبال دشمنان خارجی است؟ 2- چه راه حل‌هایی برای خروج از این مشکل نظری می‌توان پیشنهاد کرد؟ از دیدگاه نواندیشی دینی امکان انتخابات وجود دارد، ولی در نگاه اندیشۀ دینی سنتی انتخابات، به تنهایی، در سامان زندگی سیاسی، حجیت و اعتبار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Possibility or Impassibility of Elections in Religious Thought

چکیده [English]

Election from among modern concepts has been a head of Moslem scholars, since Constitutional Revolution. No joint theoretical consensus has been shaped about its status and validity in religious thought; and, there are many ambiguities in interpreting peculiarities of election. This has been always considered as an intellectual problem and many thoughts have been formed about it, after Islamic Revolution of Iran. Lack of theoretical discussions and fundamental agreement in precise explanation of its status has resulted in occurrence of expanded scientific challenges. In the research, effort has been made to answer the following questions through analytical-descriptive method: 1) Is election of authority and validity in governing political life, based on Shiite scholars’ thoughts; or merely it is a religious obligation for Moslems and some kind of their saber rattling against foreign enemies? 2) What solutions could be proposed to solve this theoretical problem? From religious intellectualism perspective, election is possible; however, traditional religious thought does not consider election alone as valid and authoritative in political life order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • Religious Thought
  • Islamic Republic
  • possibility
  • impossibility
CAPTCHA Image