فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی
1. فقه، سیاست و زمانه؛ تأملی در قبض و بسط تاریخی فقه سیاسی

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-28

چکیده
  فقه دانش برتر تمدن اسلامی است و فقه سیاسی که حاصل تأملات فقیهانه است، از شاخه های آن به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا بین گزاره‌ها و نظریه‌های فقه سیاسی شیعه با زمانه و قدرت پیوند برقرار کرده و ...  بیشتر
سیاست و حکمرانی در اندیشـۀ دکتر بهشتـی«ره»
2. سیاست و حکمرانی در اندیشـۀ دکتر بهشتـی«ره»

سید علی میرموسوی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-52

چکیده
  فضای فکری ایران در دوران معاصر در سایۀ تقابل مدرنیسم و اسلام‌گرایی، گفتمان‌ها و اندیشه‌هایی متفاوت و چه بسا ناسازگار دربارۀ سیاست و حکومت را فرصت ظهور بخشید. بهشتی از اندیشمندانی بود که در چنین فضایی، ...  بیشتر
فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی
3. فرمانروایی سیاسی از منظر علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله، پژوهش در دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ فرمانروایی سیاسی است. بدین منظور، این مقاله از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی استفاده می‌کند. مدعای مقاله این است که ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران: مقایسۀ «نظریۀ رهبری مذهبی» با دیگر نظریه‌ها
4. انقلاب اسلامی ایران: مقایسۀ «نظریۀ رهبری مذهبی» با دیگر نظریه‌ها
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-92

چکیده
  ظهور انقلاب اسلامی ایران، با ماهیتی جدید یک حکومت 2500 ساله را برهم زد و تأثیری شگفت بر نهضت‌های رهایی‌بخش در جهان به‌ویژه در کشورهای اسلامی داشت. ازاین‌رو توجه نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را ...  بیشتر
امکان یا امتناع انتخابات در اندیشۀ دینی
5. امکان یا امتناع انتخابات در اندیشۀ دینی
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-116

چکیده
  انتخابات از مفاهیم مدرنی است که از زمان انقلاب مشروطه، فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. دربارۀ جایگاه و اعتبار آن در اندیشۀ دینی اجماع نظری مشترک، شکل نگرفته و ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات ...  بیشتر
مقایسۀ اندیشۀ سیاسی طالقانی و محمد مجتهد شبستری
6. مقایسۀ اندیشۀ سیاسی طالقانی و محمد مجتهد شبستری
دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

چکیده
  < p>نظرات متفاوتی در زمینۀ رابطۀ دین با سیاست وجود دارد. اگر این نظرات مختلف بر روى یک طیف در نظر گرفته شود، در یک قطب آن نظریۀ جدایى دین از سیاست و در قطب مخالف آن نظریۀ دیانت عین سیاست و سیاست عین ...  بیشتر