مدیر مسئول


دکتر میرسعید موسوی کریمی دانشیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

سردبیر


دکترمحمود شفیعی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمدتقی آل سیدغفور استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، قم ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود شفیعی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی میرموسوی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمدرضا یزدانی مقدم دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  • politicsmofidu.ac.ir
  • 025-32130150

مدیر اجرایی


زکریا مهتری مدیر اجرایی دوفصلنامه سیاست نامه

  • politicsmofidu.ac.ir
  • 02532130150