آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی
آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی

محمد خورشیدی؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-122

چکیده
  شعر و نظم فارسی یکی از حوزه‌های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه‌های سیاسی در آن بازتاب یافته‌اند. یکی از چهره‌های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به‌نظم‌آوردن آموزه‌های سیاسی ...  بیشتر