نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف کشف، شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت‌گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر نوشته شده است. ازآنجاکه در متون این نحله فکری تصریحات آشکار به مباحث سیاسی دیده نمی‌شود و احساس نیاز جوامع به خصوص جوامع اسلامی به نظام سیاسی کارآمد، اسلامی و مورد تأیید مردم دیده می‌شد، به بررسی این اندیشه سیاسی پرداخته ایم. بنابر این پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی مدل حکومت بر اساس بینش فکری نوسنت گرایان است.هدف این مقاله کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب نو سنت گرایی است . روش این مطالعه کتابخانه ای است.یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که سرآغاز اندیشه نوسنّت‌گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت که معتقد بودند این دو به نابودی سنّت، از بین رفتن فرهنگ، ضدیت با مذهب و در نهایت به فراموشی خداوند در جامعه می‌انجامند. نتیجه نهائی مقاله این است که نوسنت گرایی  به مثابه راه‌حل یا تصویرسازی برای جلوگیری از نابودی سنّت ، نظام سلطنت اسلامی را مطرح می‌کند و در دفاع از این نظام سیاسی، به سابقه تاریخی آن اشاره دارد که شاهان را حافظان دین معرفی می‌کند و به این امر اعتقاد دارند که این مدل حکومت می‌تواند در کنار رشد و ارتقای فرهنگ جامعه، حافظ مذهب و سنّت باشد و سعادت انسان در دنیا و آخرت را تضمین گرداند.
در این روش ، باز خوانی اندیشه نصر در چارچوب تعریف شده از سویی به بازسازی تفکر ، تحلیل و سنجش آرای او در پرتو دوران گذشته و حال انجامیده و از سویی دیگر به اندیشه سیاسی و نظام سیاسی مورد نظر و مطلوب وی دست یافته و آن را از دل متون و کتب استخراج کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Political Thought of Neo-traditionalism: Case Study of Seyed Hossein Nasr

نویسنده [English]

  • Hossein Monsef

M.A.in Political Thought in Islam, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This treatise has been formed with the aim of detection, recognition and inference the new political thought of Neo-Traditionalism and its leading thinker, Seyyed Hossein Nasr. Since their texts do not show clear definitions of political issues and the desired political system, and due to an urgent need for societies, especially Islamic societies to have an efficient, Islamic and popular political system, it was necessary to discover and extract their desired thought and political system From the texts, books, articles and writings of the traditionalists and the Neo-Traditionalism. Thus, it examines the intellectual and historical background of this school, Explanation the generalities of Neo-Traditionalism thought, the reasons for its separation from traditionalism, recognition the main components, elements and factors of its expansion in the past few decades and the recognition of political thought of Seyyed Hossein Nasr.
In this way on the one hand, the re-reading of Nasr's thought in the defined framework has led to the reconstruction of his thinking, analysis and assessment of votes in the light of the past and present and on the other hand it has reached his desired political thought and political system. We have extracted it from the texts and books from our hearts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Political System
  • Traditionalism
  • Neo-Traditionalism
  • Seyed Hossein Nasr
CAPTCHA Image