نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه اینونو، مالاتیا، ترکیه.

چکیده

تاریخ امپراتوری عثمانی می تواند برای هر پژوهشگر آکادمیک از اهمیت خاصی برخوردار باشد. اهمیت شکل گیری آن از یک سو به ورود مدرنیته به سرزمینهای اسلامی بازمی گردد که امپراتوری عثمانی بعنوان آخرین میراث دار امپراتوریهای اسلامی با آن مواجه شد و از دیگر سو به فهم مدرنیته و الزامات آن برمی گردد که پس از فروپاشی دولت عثمانی توانست در ترکیه مدرن ظاهرشود.
این مقاله بر تاثیرمدرنیزاسیون عثمانی برموقعیت علمای آن می پردازد. درحالیکه برخی ازعلما باهرگونه اصلاحاتی که منبع غربی وغیر اسلامی داشت مخالف بودند، برخی دیگر به امید بازپس گیری قدرت پیشین امپراتوری و بهبود جایگاه خود، با اصلاحات همراهی کردند. آنها به منظور یافتن راههای بدیع، دوباره به اجتهاد رجوع کردند. تا بتوانند برای حمایت خود ادله شرعی بیابند. اما نتیجه ایی جز تحمیل معانی جدید بر مفاهیم قدیم و جدا کردن مفاهیم قدیم از معانی تاریخی خود نداشت. درچنین هرج ومرج فکری بود که گروهی ازروشنفکران عثمانی به آشتی ناپذیری سنت با تمدن جدید پی بردند و برای تاسیس نهادهای مدرن، منابع مشروعیت بخش سنتی را ازمیان برداشتند. علما بعنوان حاملان این منابع، ازساختارجدید برکنار شدند وبعدها حامی آن شدند. این مقاله با بکارگیری روش مطالعه تاریخی و بررسی کتب ومنابع کتابخانه ای درتلاش است تاچگونگی تاثیر مدرنیزاسیون عثمانی برموقعیت سیاسی واجتماعی علما را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Ottoman's Modernization on the Status of the Ulema

نویسنده [English]

  • Azam Ahmadi

Ph.D, Political Sociology, Inonu Univesity, malatya, Turkey.

چکیده [English]

The history of the Ottoman Empire could be of particular importance to researchers. This importance firstly goes back to the arrival of modernity in Islamic lands, which the Ottoman Empire faced as the last heir of Islamic empires, and secondly, refers to the understanding of modernity and its requirements which were able to appear in modern Turkey after the collapse of the Ottoman Empire. While some of the ulema were opposed to any reforms that had a Western and non-Islamic source, some others were hoped to regain the former power of the empire and consequently improve their position. In order to find new ways and support their ideas, the Ottoman’s ulema revised Ijtihad. However, it had no effect other than to impose new meanings on old concepts. As a result of chaos on thoughts, a group of late Ottoman intellectual realized the irreconcilability of the Islamic thought tradition with modern Western civilization and in order to establish modern institutions, they destroyed the legitimate and traditional resources. As the bearers of these resources, the ulema were expelled from the new structure under construction, and after numerous struggles, they supported the new government. By using the historical study method and books and library resources, this article tries to examine the impact of Ottoman modernization on the ulema’s situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernization
  • Ottoman Empire
  • Ulema
  • Turkey
CAPTCHA Image