نویسنده

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

فقه دانش برتر تمدن اسلامی است و فقه سیاسی که حاصل تأملات فقیهانه است، از شاخه های آن به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا بین گزاره‌ها و نظریه‌های فقه سیاسی شیعه با زمانه و قدرت پیوند برقرار کرده و نسبت آن‌ها را دریابد. در این راستا روحانیت شیعه به مثابه یک نهاد در مواجهۀ تاریخی با زمانه و ساختار قدرت در نظر گرفته می‌شود که اندیشه‌ها متناسب با این ظرف زمانی و سیاسی ارائه شده و رابطۀ عالمان با سیاست در پرتو آن شکل گرفته است. دامنۀ زمانی مورد بررسی این مقاله از آغاز عصر غیبت کبری تا انقلاب اسلامی را در بر می‌گیرد تا تنوع و نسبت نظریه‌ها و قدرت بیشتر به چشم آید. حاصل این نگرش پیوند فقه و تاریخ است که می‌تواند وجوهی جدید از دانش فقه سیاسی را آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Jurisprudence, Politics, and Time A Reflection in Historical Contraction and Expansion of Political Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Seyed MohammadAli Hosseinizadeh

Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Religious jurisprudence is superior knowledge of Islamic civilization and political jurisprudence resulted from jurisprudential reflections is considered as one of its branches. In the paper, effort has been made for link to be created between propositions and theories of Shiite political jurisprudence and time and power so that their relationship would be found. In this respect, Shiite clergymen are considered as an institution in historical confrontation with time and power structure, in the light of which the relationship between scholars and politics has been shaped, and thoughts have been presented proportionate to this time and political form. Time domain under study in the paper includes beginning of Ghaybat al-Kubra or MajorOccultation till Islamic Revolution so that varieties and relationship of theories and power would become more apparent. This attitude is resulted in connection of religious jurisprudence and history that could reveal new aspects of political jurisprudence as knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Jurisprudence
  • Shiite Scholars' Political Thought
  • institutional authority of the Clergy
  • Political Legitimacy
CAPTCHA Image