مقاله پژوهشی
نقش جامعهْ المصطفی العالمیه در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران
نقش جامعهْ المصطفی العالمیه در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی حسینی زاده؛ عاطفه شهسواری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 7-26

چکیده
  در دنیای امروز تمام کشورهای دنیا برای رسیدن به اهداف خود از دیپلماسی عمومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم کشور خود بهره می‌برند.. تأسیس، گسترش و فعال‌سازی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، باعث ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر مدرنیزاسیون دولت عثمانی برموقعیت علما
تاثیر مدرنیزاسیون دولت عثمانی برموقعیت علما

اعظم احمدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 27-46

چکیده
  تاریخ امپراتوری عثمانی می تواند برای هر پژوهشگر آکادمیک از اهمیت خاصی برخوردار باشد. اهمیت شکل گیری آن از یک سو به ورود مدرنیته به سرزمینهای اسلامی بازمی گردد که امپراتوری عثمانی بعنوان آخرین میراث دار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندیشه سیاسی نو سنت گرایی: مطالعه موردی سید حسین نصر
اندیشه سیاسی نو سنت گرایی: مطالعه موردی سید حسین نصر

حسین منصف

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 47-64

چکیده
  این مقاله با هدف کشف، شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت‌گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر نوشته شده است. ازآنجاکه در متون این نحله فکری تصریحات آشکار به مباحث سیاسی دیده نمی‌شود و احساس نیاز جوامع ...  بیشتر
مطالعه موردی
اباذری و نقد جامعه شناسانه سیاست در جمهوری اسلامی ایران
اباذری و نقد جامعه شناسانه سیاست در جمهوری اسلامی ایران

داود بیات؛ محمود شفیعی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 65-96

چکیده
  یوسف اباذری با تفسیر خاصی از خرد جامعه شناسی، بر این نظر است که جامعه‌شناس ایرانی باید به تحلیل «اکنونیت» جامعه ایرانی پرداخته و مهم‌ترین وجه اکنونیت آن یعنی عقلانیت انتقادی مدفون شده در زیر سایۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی
آیین شهریاری در گفتار سیاسی سعدی

محمد خورشیدی؛ سیدعلی میرموسوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 97-122

چکیده
  شعر و نظم فارسی یکی از حوزه‌های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه‌های سیاسی در آن بازتاب یافته‌اند. یکی از چهره‌های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به‌نظم‌آوردن آموزه‌های سیاسی ...  بیشتر
مروری
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان
عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان

محمد ملک زاده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 123-138

چکیده
  ارمنستان تنها همسایه ایران با اکثریت مردمان مسیحی است که از زمان استقلال تاکنون روابط صمیمانه‌ای با ایران برقرار نموده. ایران و ارمنستان با تمدنی کهن، از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، ارتباطات گسترده ...  بیشتر