دوفصلنامۀ «سیاست‌نامه مفید» از سال 1395 شروع به فعالیت کرده است و می‌کوشد با دریافت آخرین مقاله‌های علمی اندیشمندان و پژوهشگران این گستره، در تحقق توسعۀ سیاسی و به وجود آمدن حکمرانی خوب، در چهارچوب نواندیشی دینی، کارآمد باشد. ازاین‌رو سیاست‌نامه مفید،‌ در چهارچوب اسناد بالادستی دانشگاه مفید و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور ارتقای وضعیت دانش سیاسی با رویکرد دینی، مقالات علمی- پژوهشی در گستره علوم سیاسی را منتشر می‌نماید؛ و از همۀ استادان فرهیخته دعوت می‌نماید آخرین یافته‌های نظری خود درزمینۀ سیاست و حکومت با رویکرد دینی را برای انتشار به دفتر مجله ارسال نمایند. کلیۀ فرایندهای دریافت مقالات تا انتشار این نشریه زیر نظر دپارتمان علوم‌سیاسی دانشگاه مفید به‌انجام می‌رسد.