از هنگام پیدایش و شکل‌گیری زندگی اجتماعی، سیاست و حکومت مشغلۀ همیشگی انسان بوده است. بااین‌حال، در جهان کنونی، پیچیدگی‌های ذاتی این گستره از یک‌سو و تحولات دائمی زندگی اجتماعی از سوی دیگر،‌ بازنگری و به‌روزآوری سیاست عقلانی و انسانی را به دغدغه‌ای دائمی تبدیل کرده است و گرایش‌های علمی گوناگونی همچون: جامعه‌شناسی سیاسی، فلسفۀ سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای و حقوق سیاسی ذیل دانش علوم‌سیاسی به‌وجود آمده است. در جوامع اسلامی و ازجمله کشور ما، توانایی‌های نهفته در آموزه‌های نظری اسلام و نیز تجربه‌های عملی سیاست و حکومت نبوی و علوی،‌ فراگرفتن رویکرد دینی برای بهبود و بالندگی سیاست در کشورهای اسلامی را ضروری می‌سازد.

 دوفصلنامه سیاست نامه مفید در پی آن است که اولاً دانش سیاسی را به‌مثابه یک تجربۀ مشترک بشری متعلق به همۀ افراد و گروه‌ها تبیین نماید و ثانیاً در پی نهادینه‌سازی این باور است که بهره گیری عملی از تجربه‌های بشری در جامعۀ اسلامی، نیازمند بازنگری آن تجربه با تکیه بر سنّت دینی و تجربۀ تاریخی مسلمانان و ایرانیان است. هدف نهایی مجله این است که بتواند مرجعیّت معتبر ملی و بین‌المللی در گستره سیاست‌اندیشی دینی را به‌دست آورد و همچنین در رفع نیازهای داخلی و خارجی متفکران سیاسی و ارائه ایده‌های نو و کارآمد مؤثر واقع شود.