راهنمای نویسندگان

دوفصلنامۀ تخصصی سیاست­ نامه مفید از تمامی مقالات، پژوهش ­ها و تحقیقات اصیل نویسندگان در موضوعات مختلف و گوناگون در حوزه علوم سیاسی استقبال می­ کند. 

مستدعی است جهت تکمیل، اصلاح و ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید به تمام این موارد دقت کافی شود. در صورتی که مقالات ارسالی مطابق شیوه نامه و معیارهای زیر تنظیم نشده باشد، در نشریه بررسی نخواهد شد. 

******

1-       مقالات ارسالی به دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید باید نتیجه مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان آن باشد.

2-      تمام مقالات دریافتی، ابتدا در دفتر نشریه دسته بندی شده و بر اساس حوزه های تخصصی، به دبیران تخصصی دوفصلنامه ارجاع داده می شود. مقالات جزء به جزء توسط این دبیران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب امتیازهای لازم از آن بخش و رعایت استانداردهای شکلی مجله و ارتباط محتوایی با موضوع علوم سیاسی و پس از بررسی های ابتدایی سردبیر و با تایید ایشان، توسط دفتر نشریه به داوری ارسال می شود. مقالاتی که در این روند واجد امتیازهای لازم نگردد، با نظر سردبیر، برای رفع ایراد و افزایش کیفیت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

3-      مطالعه، تایید و رعایت تمام « ضوابط و اصول اخلاقی انتشار مقالات و آثار علمی» الزامی است. ارسال مقاله به دوفصلنامه تخصصی سیاست ­نامه مفید به منزله مطالعه، رعایت و تایید تمام این ضوابط و اصول است.

4-      مقالات تنها باید از طریق سامانه متمرکز نشریات دانشگاه مفید « سامانه دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید » به دفتر مجله ارسال شود.

5-      مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود. مقالات انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهد رسید.

6-      حجم مقاله و تمام اجزاء آن نباید بیشتر از 7500 کلمه باشد.

7-      مقالات باید دارای بخش های زیر باشد:

الف) چکیده فارسی و انگلیسی؛ حداکثر 220 کلمه. 

ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ 5 کلمه. 

پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش­ های مربوطه و نتیجه گیری. 

ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

8-       شیوۀ ارجاع ­دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله: 

 الف) ارجاعات مستقیم فارسی و لاتین باید در داخل متن و به این صورت انجام شود: (صرفاً ارجاعات مستقیم) 

• (نام خانوادگی، سال نشر: شماره جلد/شماره صفحه) مثال: (طباطبایی، 1370: 6/55) (Beaney, 1996: 2/168) 

ب) استنادات مقاله (ارجاعات غیر مستقیم و بهره برداری از بخشی از یک منبع) باید به صورت پانوشت در هر صفحه به این صورت درج شود: 

• نک: طباطبایی، 1370: 10/ 6-14.  ؛  .See: Beaney, 1996: 168-192

بدین معنا که از صفحات 6 الی 14 جلد 10 اثر علامه طباطبایی / و صفحات 168 الی 192 اثر بِنِی برای بیان و نگارش این بخش از مقاله بهره برده شده است]. (جهت استنادات فارسی و انگلیسی) 

پ) پانوشت ­های توضیحی در هر صفحه از عدد 1شروع می ­شود. از درج پانوشت های غیرضروری خودداری شود.

ت)برای تکرار در ارجاع به منابع یکسان از به کاربردن عبارات همان و Ibid و ... خودداری شود. متن ارجاع دوباره ذکر شود. 

ث) فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب حروف الفبا و ابتدا منابع فارسی و سپس منابع عربی و پس از آن منابع لاتین بیاید. ارجاع به اسناد و سایت­ های اینترنتی آخرین بخش منابع است.  

ج) منابع مقاله به این صورت تدوین شوند:

ج-1) منابع فارسی:  

           کتب: 

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح و ...، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:نام انتشارات. 

  مثال: طباطبایی، محمدحسین (1370)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة محمد باقر موسوی‌همدانی، جلد6، چاپ سوم، قم: انتشارات اسوه.  

           مقالات: 

   نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام مجله (به صورت ایتالیک)، شمارۀ مجله و دورۀ انتشار آن، شمارۀ صفحات.  

  مثال: حجتی، سید محمد علی (1381)، «دیدگاه فرگه در مورد معنای محمول»،  نامة مفید، شمارة 34، صص 87-108. 

          مجموعه مقالات: 

نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام سرویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (به صورت ایتالیک)، محل نشر:   ناشر، شماره  صفحات مقالۀ مورد ارجاع.  

مثال: قربان نیا، ناصر (1380)، «نسبت میان عدالت و حقوق بشر»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی بین تمدن ها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، قم: انتشارات دانشگاه مفید، صص 211-226.

ج-2) منابع لاتین:

           کتب: 

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)، محل نشر: نام انتشارات.  

.Beaney, Michael (1996). Frege: Making Sense, London: Duckworth

           مقالات:

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). ”عنوان مقاله“، نام نشریه (به صورت ایتالیک)، شمارۀ دوره، شمارۀ مجله، شماره صفحات.  

.Rein, Andrew (1985). “Frege and Natural Language”, Philosophy, Vol. 60, No. 234, pp. 513-524

ج-3) سایت­های اینترنتی: 

«عنوان موضوع» (آخرین تاریخ مراجعه به روز/ماه/سال)، نام و نام خانوادگی نویسنده متن (درصورت وجود)، نشانی صفحۀ اینترنتی (به صورت ایتالیک)  

ج-4) استفاده از منابع مکرر 

درصورت استفاده از آثار متعدد یک مولف که در سال مشابه به چاپ رسیده است، پس از ذکر سال نشر، در منابع ارجاعات فارسی از حروف الفبای فارسی به ترتیب (الف، ب، پ،...) و در منابع و ارجاعات لاتین از حروف و الفبای انگلیسی به ترتیب (a, b, c,…) استفاده کنید. 

9-       معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خاص کم کاربرد، در داخل متن و درون کمانک ذکر شود.

10-   مقاله در محیط word ( ترجیحاً با نسخه 2015) و با استفاده از قلم فارسی B Zar (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی) و قلم عربی B Badr (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی) و همچنین قلم انگلیسی Time New Roman (شماره 10 برای متن و 9 برای پاورقی) حروف چینی و صفحه آرایی شود.

11-   مقالات ارسالی باید بدون نام نویسندگان و از طریق سامانۀ نشریات و در قالب «فایل اصلی مقاله» ارسال شود.

12-  نام و نام خانوادگی، رتبة علمی، نشانی دقیق پستی، نشانی الکترونیکی و تلفن تماس نویسنده/نویسندگان،‌ در فایلی جداگانه، در قالب «مشخصات نویسندگان» ارسال شود. در این فایل علاوه بر مشخصات نویسندگان باید این اطلاعات نیز منعکس شود: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 220 کلمه و کاملاً متناظر با یکدیگر)؛ واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداکثر پنج واژه و کاملاً متناظر با یکدیگر).

13-  دستور زبان فارسی و شیوه نامه نگارش مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید ملاک چگونگی نگارش و ویرایش مقالات باشد.

14-  مسئولیت صحت مقاله و اجزاء آن بر عهده نویسنده مسئول مقاله است.

15-  همه نویسندگان یک مقاله باید فرآیند ارسال مقالات را مطالعه و بر طبق آن عمل کنند.

16-  سیاست دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید در داوری مقالات، ارزیابی دو سویه ناشناس است.

17-  دوفصلنامه تخصصی سیاست ­نامه مفید بر طبق سیاست های خود تمام مقالات را از طریق سامانه های سمیم نور/ همتا جو/ همانند جو بررسی می­ کند.

18-  حداقل زمان بررسی، داوری و ارسال نتیجه اولیه به نویسنده/نویسندگان مقالات در دوفصلنامه تخصصی سیاست ­نامه مفید دو (2) ماه است.

19-  نشریه حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه بررسی­ های اولیه (دبیر تخصصی، بررسی اوّلیه سردبیر، ارسال به داوری، بازبینی دوباره مقاله توسط نویسنده و یا عدم پذیرش اولیّه مقاله را به نویسنده اعلام خواهد کرد.

20-  نویسندگان محترم می­ توانند برای اطلاع از نحوه و ضوابط داوری مقالات  و همچنین اصول اخلاقی داوری در دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید به قسمت «داوران» مراجعه کرده و مقالات خود را بر اساس آن اصول و ضوابط، هماهنگ و همساز نمایند.

21-  انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان پذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به باز پس­­گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، در صورت تایید و پذیرش سردبیر، ایشان موظفند هزینه ­های بررسی و داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت هزینه ها، مجله می­ تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و درصورت صلاحدید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مولف و نویسندگان آن، به چاپ برساند.

22-  تمام نویسندگان باید فرم تعهد اخلاقی و رضایت نامه ارسال مقاله به دفتر نشریه را تهیه، امضا و در قالب تعهدنامه به سردبیر، به دفتر دوفصلنامه ارسال کنند. نویسنده مسئول موظف است محتوای این تعهدنامه را به اطلاع تمام نویسندگان مقاله برساند و تایید و امضای ایشان را اخذ کند. (از طریق سامانه دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید و در روند ارسال مقاله)

23-  نویسندگان از ارسال هم زمان چند مقاله خود به سامانه دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید خودداری فرمایند. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقاله اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان را در گردش کار خود قرار نخواهد داد.

24-  مقالات اعضای هیات تحریریه و یا مقالاتی که توسط ایشان به دفتر نشریه معرفی می شوند، جهت جلوگیری از سؤ استفاده های احتمالی و رخداد تضاد منافع عضویت آنها در هیات تحریریه و نویسندگان آن مقالات، پس از داوری جداگانه توسط گروه مستقلی زیر نظر سردبیر، بررسی و در باب انتشار یا عدم انتشار آنها تصمیم گیری می شود. بدیهی است پس از تصمیم­ گیری مستقل این گروه، نتیجه نهایی در شورای هیات تحریریه اعلام و تصویب می شود. (نگاه کنید به سیاست های دفتر نشریه)

25-  ممکن است دفتر نشریه، چک لیست های مقاله را به منظور شناسایی نویسنده شبح از نویسندگان درخواست نماید.

26-  نویسندگان باید بیانیه ای صادر کنند و در آن مشخص شود که هر نویسنده در نگارش مقاله چه نقشی دارد، اطلاعات مقاله را اعلام کنند و همچنین در این بیانیه باید تضاد منافع احتمالی موجود در مقاله مشخص شود. ایشان موظفند مجوزهای اخذ شده برای استفاده از منابعی که هنوز به چاپ نرسیده اند، را نیز ذکر کنند.

27-  به منظور شناسایی نویسنده مهمان، شبح و پنهان بر اساس این دستور العمل (صفحه 9) عمل خواهد شد.

28-  برای تغییر فهرست نویسندگان بر اساس این دستورالعمل (صفحه های 5، 6، 7 و 8) عمل می شود.

29-  اصل مقاله‌های رد شده یا باز پس گرفته شده پس از سه ماه از آرشیو الکترونیکی مجله خارج خواهد شد و دوفصلنامه تخصصی سیاست ­نامه مفید هیچ­گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

30-  در صورت نیاز، دفتر نشریه با تمامی نویسندگان در خصوص مقاله مکاتبه خواهد کرد.

31-  فرآیند پذیرش مقالات و راهنمای گردش کار مقالات در قسمت «فرآیند پذیرش مقالات» قابل مشاهده است.

32-  راهنمای چگونگی ثبت نام و ارسال مقالات در سامانه نشریه را از «اینجا» دریافت کنید.

33-  لطفاً بخش «پرسش های متداول» سامانه را بررسی و پاسخ سوالات خود را از این بخش دریافت کنید. بخشی از اصول و ضوابط دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید از طریق پاسخ به این سوالات منعکس شده است. رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

34-  تمام مراحل اجرایی و روند بررسی مقالات ارسال شده، در سایت اختصاصی دوفصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید (در قسمت کاربری نویسنده) در کوتاه ترین زمان منعکس خواهد شد. اما با این وجود، نویسندگان محترم می­ توانند در صورت تمایل از طریق تماس با دفتر دوفصلنامه، پیگیر روند بررسی مقاله خود باشند.

35-  تکمیل فرم تعهدنامه به سردبیر، فرم تالیف و افشای تعارض بهره و رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

******

دیدگاه ­های مطرح شده در مقالات لزوماً منعکس کننده نظرات «دو فصلنامه تخصصی سیاست­ نامه مفید» نمی ­باشد.

دو فصلنامه تخصصی سیاست ­نامه مفید در ویرایش مقالات آزاد است.

******

نشانی: قم، 45 متری صدوق، دانشگاه مفید، دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی. کد پستی:67777-37169

تلفن: 32130150 (025)     نمابر: 32925764 (025)

پست الکترونیک: politics@mofidu.ac.ir

پایگاه اینترنتی: http://politics.mofidu.ac.ir

شماره حساب بانکی: 0102783659006 بانک ملی سیبا؛  قیمت: 6500 تومان